ÓKOR

 1. Budaörs (budai járás…) – In: Pest megye régészeti topográfiája / szerk. Torma István . — Budapest : Akad. K., 1986-ISBN 963-05-5060-1 [1.], A budai és szentendrei járás : XIII/1. / írta Dinnyés István [et al.] (Magyarország régészeti topográfiája, ISSN 0076-2504 ; 7.) p. 62-67. ISBN 963-05-3467-3
 2. Halitzky, Antonius – Miller, Jacobus Ferrdinandus Sexagena inscriptionum quae ex monumentis Romanorum in horto Musei Nationalia Hungarici Acta Mus. Nat. 1818. Közölve a Budaörsre vonatkozó részletek / ford. Bucsi Lajos
 3. Kelták és rómaiak Budaörsön. – 2003. november 14. – In: http://www.mult-kor.hu
 4. Ottományi Katalin Római telep és temeto Budaörsön .- In: Régészet. – p. 58-64.
 5. Kaba Melinda III. századi éremlelet Budaörsrol. – In: Numizmatikai Közlöny 82-82. sz., 1984. – p. 7-17.
 6. Vásárhelyi Géza Két régi emlékmaradványról Buda vidékén. – In: Archeológiai Értesíto 3. füzet, 1900. – p. 256-257.
 7. Budapest Régiségei 1973. p. 258., 259., 271.

KÖZÉPKOR

Budaörs mai közigazgatási határain belül a középkorban létezett négy falu (Örs, Csik, Horhi és Bobald) korai történetére vonatkozó jelentodebb irodalom található még L. Gál Éva: Az Óbudai uradalom a Zichyek földeszrasága alatt 1659-1766. (Akad. Kiadó Bp. 1988.), Budapest története II. kötet második rész. A honfoglalástól 1686-ig (Bp. 2001.) címu kötetben, valamint a Budaörsi Elektronikus Könyvtár e korra vonatkozó közölt anyagaiban.

 1. Györfy György Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. – Bp. : Akad. K., 1963- ISBN 963 05 3532 7 4., Liptó, Máramaros, Moson, Nagysziget, Nógrád, Nyitra, Pest és Pilis megye. – 1998. ISBN 963 05 7504 3 p. 688., 629., 570-571.
 2. Tari Edit Pest megye középkori templomai. – Szentendre : Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2000. ISBN 963 7215 80 8 p. 20-21.
 3. H. Gyürki Katalin A XI. ker. Kamaraerdő… – In: Bp. Rég., 1959. – p. 265.
 4. Irásné Melis Katalin Honfoglalás kori leletek Budaörs-Tűzkőhegyről. – In: Budapesti Történeti Múzeum Évkönyve, 1984. – p. 95-106.
 5. Jankovich Miklós Buda-környék plébániáinak középkori kialakulása és a királyi kápolnák. In: Budapest régiségei: A BTM évkönyve. XIX. Bp. : Akad. K., 1959. p. 57-95.
 6. Zolnay László Középkori falu nyomai a Várhegyen. – In: Élet és Tudomány, 1976. I. 30. – p. 198-200.
 7. Bónis György A sasadi tizedper közjegyzői a XV. század derekán. -In: Levéltári Közlemények I. – p: 103-113

TÖRÖK – KOR

 1. Dávid Géza A népesség vándormozgalma a Budai szandzsákban, 1546-1559. – In: Keletkutatás, 1990. 1. sz. – p. 30-64.
 2. Fekete Lajos Buda, Pest és Óbuda nem-mohamedán polgári lakossága 1547-ben és 1580-ban. – In: Tanulmányok Budapest múltjából, 6. köt. – 1938. – p.116-136.
 3. Takáts Sándor Telepítések Esztergom vidékére a XVI-ik század végén. -In: Századok, 1903. – p. 531-536.
 4. Gárdonyi Albert Buda és Pest keresztény lakossága a török hódoltság alatt. – In: Tanulmányok Budapest múltjából, 5. köt – 1936. – p. 13-33.
 5. Zichy István Adatok egy XVII. századi katolikus foúri család történetéhez : Öregebbik gróf Zíchy István (1616-1693). – Budapest : Stephaneum Nyomda, 1943.

ÚJKOR

 1. Nagy Lajos Rácok Budán és Pesten (1686-1703). -In: Tanulmányok Budapest múltjából. – 13. köt. – 1959. – p. 57-101.
 2. Budaörs 1720-ban történt újratelepítése után épült elso templomának alaprajza 1738-1752. (OL, DeL, aed. Fasc. 2. és 6.)
 3. Gy. Balogh Ágnes Nöpauer Máté élete és munkássága. – In: Építészettörténet. – I. évf. 3. sz., 1999. október. – p.8-25.
 4. Czigány István A budavári Berényi – Zichy – palota építéstörténete és műemléki helyreállítása. – In: [?]. – p. 245-256.
 5. Lakatos Ernő Budapest környék 1848-ban. – In: Tanulmányok Budapest múltjából. – 1957. – p. 313-348.
 6. Sándor Pál Adalékok a budaörsi birtokrendező per történetéhez : Közlemény. -In: Agrártörténeti Szemle, 1977. 3-4. sz.. – p. 422-433.
 7. Budaörs. – In: Pest megye műemlékei I. / MTA Tipográfiai Munkaközössége. – Budapest : Akad. K., 1958. – p. 285-290.
 8. Filipszky István A Budaörsön élő németajkú lakosság története az 1720-ban történt betelepítésüktől 1947-ig. – Kézirat. – 2 p.
 9. Csima Péter Budapest-Budaörs határvonala és határjelei. – In: Catastrum. – 7. évfolyam (2020) 2. szám. -p. 33-45.

LEGÚJABB – KOR

 1. Varga Ákos Endre Elveszett sínek : Buda, másik oldal. – 9 p.
 2. Fogarassy László IV. Károly második resaurációs kísérletének katonai története. A „budaörsi csata”. – In: Hadtörténeti Közlemények. -2. szám, 1972. – p. 314-341.
 3. Kiss István Géza Királypuccs. – In: Magyar Honvéd. – 4. évf. 46. sz. – 1995. november 17. – p. 42-43.
 4. Horváth Tamás A budaörsi repülőtér. – In: Architechtura Hungariae. – Budapest, 2001. október. – 30 p..
 5. Rév Pál A budaörsi közforgalmú repülőtér létesítésének története. – Közlekedési Múzeum Évkönyve VIII. 1985-1987. – p. 503-523.
 6. Fazekas Alajos Passió-játék Budaörsön. – In: Nagytétényi Újság, 1933. július. – p. 3-4.
 7. Passió-játék Budaörsön. – In: Nagytétényi Újság, 1935. július 5. – 3. p.
 8. Temesy Győző A magyar passió helységéről. – In: Földgömb, 1936. – p. 49-56.
 9. Mihály László Szabadtéri Passió-játékok Budaörsön. -In: Napkelet, 1935. – 560. p.
 10. Gianone Egon A budaörsi passiójátékok. -In: Magyar Kultúra, 1936. 2. sz. – 135. p.
 11. Kovácsné Paulovits Teréz, Kovács József László Úrnapi virágszonyeg Budaörsön : Történeti áttekintés. – In: Honismeret, 1999. 3. sz. – p. 1-6.
 12. A budaörsi református egyház rövid története / összeáll. Bogyó Ferenc, Csákány József. – [199?]
 13. Emléktábla a gyermekmentő Kiss Áronnak. – In: Budaörs Város Önkormányzatának honlapja, Aktuális hírek. – 2005. november 21.
 14. Thirring Gusztáv Budaörs vidéke. – In: Budapest környéke : Gyakorlati kalauz kirándulók, turisták és a természet kedveloi részére. – Budapest : Magyar Turista-Egyesület, 1900. – p. 83-91.
 15. Budaörs In: Adatok az ’56-os forradalom Pest megyei történetéhez / Böor László. – Budapest : TIT, 1997. – p. 28-31.
 16. Budaörs In: 1956 Pest megyében I. / szerk. Balázs Gábor et al. – Budapest : Pest Megyei Levéltár, 2005. – p. 58-59(Pest megye múltjából ; 10.)
 17. Lénárt József Budaörs (Kézirat)
 18. Izsák Éva Szuburbanizáció és gazdasági fejlődés: Budaörs, a legsikeresebb magyar város. – In: Regionális tudományos tanulmányok. – 5. köt. – Budapest, 2001. – p. 35-51.
 19. Mohr Miklós Határjárás – In: Budaörsi Napló, 1994. május – 8. p.