A könyvtár használói

A Könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásainak igénybevételére jogosult minden személy, aki a Könyvtár használói közé regisztráltatja, és ezzel a könyvtárhasználat szabályainak betartására kötelezi magát, valamint a Könyvtár Használati Szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá a kölcsönzéshez olvasói jogviszonyt létesít, amelynek során olvasójegyet igényel, és az alábbiakban rögzített – jogszabály alapján meghatározott – személyes adatait közli. A Könyvtár a kölcsönzésre létesített olvasói jogviszony esetére beiratkozási díjat állapít meg, amelynek megfizetése során sorszámmal ellátott olvasójegyet állít ki.

A könyvtárhasználat módja

Állampolgári jogon bárki meglátogathatja könyvtárunkat – helyben használhatja a gyűjteményt, és felvilágosítást kérhet a könyvtár szolgáltatásairól. Ezek az alapszolgáltatások ingyenesek.

Az alapszolgáltatáson kívüli szolgáltatásaink a könyvtárba történő beiratkozással és térítéssel vehetők igénybe. A zeneszobába történő beiratkozáskor a térítés mindenki számára kötelező. A Könyvtár a könyvtárhasználó jogszabályban (1997.évi CXL tv.) meghatározott adatairól számítógépes nyilvántartást vezet.

A könyvtárhasználó az olvasójegy kiállításához az alábbi személyes adatokat köteles közölni:
– név, leánykori név, anyja neve,
– születési helye, ideje,
– lakcíme(i), értesítési címe,
– külföldi állampolgár esetében útlevelének száma,
– diákok esetében diákigazolvány bemutatása

A könyvtárhasználó nem köteles, de saját akaratából ennek feltüntetése mellett közölheti e-mail címét, telefonszámát, foglalkozását. A beiratkozott olvasó köteles a személyes adataiban történt változásokat haladéktalanul bejelenteni. A Könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni.

A beiratkozott olvasó

Beiratkozott olvasói jogviszony: Beiratkozott olvasói jogviszonyt létesíthet minden olyan, a fentiekben felsorolt magyar állampolgár, illetve útlevéllel, tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár, aki a látogatókat megillető könyvtári szolgáltatásokon túl a Könyvtár egyéb szolgáltatásait is igénybe kívánja venni. A beiratkozott olvasó a könyvtárhasználat megkezdésekor köteles a mellékelt „Olvasói Nyilatkozat” általános elfogadó nyilatkozatának aláírására. A beiratkozott olvasó a beiratkozással egyidejűleg szolgálati egységenként beiratkozási díjat köteles fizetni, amelynek mértéke a jelen Szabályzatban rögzített, illetve annak emelkedésekor a Szabályzat erre irányuló módosítása szerinti összeg.

Beiratkozási díj:

  • Felnőtteknek (16 év felett): 2000,- Ft/év
  • Gyerekeknek (16 év alatt): ingyenes
  • Diákoknak (16 év felett): 1000,- Ft/év
  • Diákoknak (16 év alatt): ingyenes
  • Nyugdíjasoknak (70 év alatt): 1000,-Ft/év
  • Nyugdíjasoknak (70 év felett): ingyenes
  • GYES-en lévőknek: 1000,-Ft/év
  • Munkahellyel nem rendelkezőknek: 1000,-Ft/év
  • Elveszett olvasójegy pótlása: 100 Ft
  • Zenei részleg tagsági díj: 1000,-Ft /félév

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a könyvtári befizetéseknél csak készpénzt áll módunkban elfogadni! Megértésüket köszönjük!

A teljes könyvtárhasználati szabályzat a következő linken olvasható: Könyvtárhasználati Szabályzat