Kezdetektől 1720-ig

A-F

 • Anjou-kori okmánytár. I-VII. Szerk. Nagy Imre, Tasnádi Gyula. Bp. 1878-1920.
 • Bakács István: Iratok Pest megye történetéhez 1002-1437. Bp. Pest Megyei Levéltár. 1982.
 • Bártfai Szabó József: Pest megye történetének okleveles emlékei 1002-1559-ig. Bp. 1938.
 • Budapest történetének okleveles emlékei. Közreadja a Budapesti Történeti Múzeum. /1936-/
 • Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában I-V. Bp. 1985. /Reprint./
 • Elődeink öröksége. Tanulmányok Budaörs múltjából I. Budaörs, 2003.
 • Elődeink öröksége. Tanulmányok Budaörs múltjából II. Budaörs, 2004.
 • Etliche froeliche unterschiedliche Christiche Victorien Wider der Erbfeind. /A magyarok Budakesziről és Budaörsről 1596. 04. 06-án történt kitelepítéséről szóló beszámoló./ Nürnberg 1596. /Elodeink öröksége. Tanulmányok Budaörs múltjából I./ Budaörs, 2003.
 • Érszegi Géza: Budaörs első okleveles említése. /Elodeink öröksége. Tanulmányok Budaörs múltjából I./ Budaörs, 2003.
 • Filipszky István: Budaörs fennmaradt írásos emlékei a kezdetektől 1720-ig. /Elodeink öröksége. Tanulmányok Budaörs múltjából I./ Budaörs, 2003.
 • Filipszky István: A magyarok kitelepítése Örsről. 1596. április 6. /Elfeledett évszázadok./ Budaörs, 2000.
 • Filipszky István – Mester Edit: Budaörs múltja a régészeti leletek tükrében. Budaörs, 1998.

G-Kt

 • Gárdonyi Albert: Buda és Pest keresztény lakossága a török hódoltság alatt. Budapesti Történeti Múzeum Évkönyve. Bp. 1936.
 • Győrffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. IV. /Liptó, Máramaros, Moson, Nagysziget, Nyitra, Pest és Pilis megye/ Bp. Akadémia k. 1998.
 • Horváth Lajos: Pest-Pilis-Solt vármegye kialakulása és muködése 1659-ig. Bp. Pest Megyei Levéltár. 1995.
 • Irásné Melis Katalin: Honfoglalás kori leletek Budaörs-Tüzkohegyrol. Budapesti Történeti Múzeum Évkönyve. Bp. 1984.
 • Jankovich Miklós: Buda környéki plébániák középkori kialakulása és a királyi kápolnák. Budapesti Történeti Múzeum Évkönyve. Bp. 1959.
 • Kaba Melinda: III. századi éremlelet Budaörsrol. =Numizmatikai Közlöny. 1984.
 • Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Bp. Nap k. 1995. /Reprint./
 • Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák 1546-1590. évi összeírásai. Bp. Pest megyei Levéltár. 1985.
 • Káldy-Nagy Gyula: Örs, Csik török kori összeírásai. /Elodeink öröksége. Tanulmányok Budaörs múltjából I./ Budaörs, 2003.
 • Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák 1559. évi összeírása. Pest Megyei Levéltár, Bp. l977.
 • Károlyi Árpád: Buda és Pest visszavívása 1686-ban. Bp. székesfováros Hny. 1936.
 • Kollányi Ferenc: A magánkegyúri jog hazánkban a középkorban. Bp. 1906.

Ku-R

 • Kumorovitz L. Bernát: Veszprémi regeszták. Bp. Akadémia K. 1953.
 • Kun József: Lotharingiai Károly hadi naplója Buda visszafoglalásáról. 1686. Bp. Zrinyi 1986.
 • Mályusz Elemér: Zsigmond kori oklevéltár. I-II. Bp. 1951.
 • Monument ecclesiae Strigoniensis. Esztergom. 1874-1924.
 • Nagy István: Buda adóterhei a töröktol való visszafoglalástól a Rákóczi szabadságharcig. Buda város birtokszerzési törekvései. Tanulmányok Budapest Múltjából. Bp. 1956.
 • Nagy Lajos: Rácok Budán és Pesten. /1686-1703./ Tanulmányok Budapest Múltjából. Bp. 1959./p>
 • Ottományi Katalin: Kelták és rómaiak Budaörsön. Internet. /Múlt-kor/ 2003. 11.14.
 • Ottományi Katalin: Római telep és temeto Budaörsön. Internet. /Régészet
 • Pest megye monográfiája. I./2. A honfoglalástól 1686-ig. Bp. Pest Megye Monográfia Közalapítvány. 2001.
 • Pest megye régészeti topográfiája. A budai és szentendrei járás. Bp. Akadémia K. 1986.
 • Rados Virág: Értékes régészeti leletek Budaörsön. =Népszabadság. 2002. 09.26.
 • Rupp Jakab: Buda-pest és környékének helyrajzi története. Pest, M.T.A. Történelmi Bizottsága. 1868.
 • Rupp Jakab: Magyarország helyrajzi története. 3 db. Pest. 1870-1876.

S-Z

 • Szakály Ferenc: Magyar adóztatás a török hódoltságban. Bp. Akadémia K. 1981.
 • Szakály Ferenc: Pest-Pilis-Solt megye XVI-XVII. Századi dica-és dézsmajegyzékei. Bp. Pest megyei Levéltár. 1995.
 • Takáts Sándor: Telepítések Esztergom vidékére a 16. század végén. =Századok. Bp. 1903.
 • Takáts Sándor: A budai basák emlékezete. Bp. 1915.
 • Takáts Sándor-Eckhart Ferenc-Szekfű Gyula: A budai basák magyar nyelvu levelezése. I-II. Bp. 1915.
 • Tari Edit: Pest megye középkori templomai. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága. Szentendre, 2000.
 • Velics Antal – Kammerer Ernő: Magyarországi török kincstári defterek. I-II. Bp. 1886-1890.

 

1720-tól napjainkig

A-C

 • Arató-Albecker Mátyás: Budakeszi és Budaörs fejlodése. =Neue Heimatblatter. 3. Jg. Heft 1-2.Bp. 1938.
 • Á cs Zoltán: A harmadik honalapítás. Budapest, Kozmosz. 1987.
 • Bakács István: A Zichy-család levéltára. Repertórium. Bp. 1963.
 • Bellér Béla: A magyarországi németek rövid története. Bp. Magveto K. 1981.
 • Békés István: Pest megyei barangolások. Bp. Kossuth K. 1975.
 • Bél Mátyás: Pest megyérol. Szentendre. 1977.
 • Bonomi Jenő: A budai hegyvidék betelepülésének időszaka. =Südostforshungen. 1940.
 • Bonomi Jenő: Az egyházi év Budaörs német község nyelvi és szokásanyagában: /tekintettel Budaörs környékére./ Bp. 1933.
 • Bonomi Jenő: Német legényélet a budai hegyvidéken. München, 1937.
 • Bonomi Jenő: Die Pest im Ofner Bergland. Kny.=Südostforshungen. 1941.
 • Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye 1728. évi összeírása. I-II. Pest Megyei levéltár. Bp. 1997.
 • Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzokönyveinek regesztái. Pest Megyei Levéltár. Bp. 1984.
 • Borovszky Samu: Pest, Pilis, Solt, Kiskun vármegye monográfiája. I-II. Országos Monográfia Társ. Bp. 1910.
 • Böor László: Adatok az ’56-os forradalom Pest megyei történetéhez. Bp. T.I.T. 1997.
 • Bucsi Lajos-Tóth Krisztina-Filipszky István: Egyházlátogatások Budaörsön 1397-1933. Budaörs, 2002.
 • Budaörsi mozaik. Budaörs, Magyar Eszperantó Szövetség, 1987.
 • Budaörsi Passió. Budaörs, 2003.
 • A budaörsi római katolikus egyház anyakönyvei 1738-tól.

D-G

 • Dvihally Anna Mária: A budai szollomuvelés története. Bp. 1932.
 • Az 1941. évi népszámlálás. Demográfiai adatok. KSH. Bp. 1947. Fehér István: A magyarországi németek kitelepítése. 1945-1950. Bp. Akadémia K. 1988.
 • Fejezetek Pest megye történetébol. Bp. Pest megyei Levéltár. 1990.
 • Ferenczy József: Tekintetes nemes Pilis és ’Sólt törvényesen egyesült vármegyékben, valamint a ’Kis Kunságban is található szabad-királyi, szabados /privilegizált/ és más mezovárosoknak … név-tára … Buda, 1844.
 • Fényes Elek: Magyarország s a hozzácsatolt tartományok mostani állapotja statisztikai és geographiai tekintetben. Pest, 1851.
 • Filipszky István: Budaörs uradalmi épületei a XVIII. század második felében. /Elodeink öröksége. Tanulmányok Budaörs múltjából II./ Budaörs, 2004.
 • Filipszky István: A budaörsi római katolikus templom története a kezdetektől napjainkig. Budaörs, 1998.
 • Filipszky István: Budaörsi utikalauz. Budaörs, 1992.
 • Filipszky István: Kamaraerdő története a kezdetektől a századfordulóig. Budaörs, 1998.
 • Filipszky István: Nehéz kezdet. /Budaörs története 1720-1730-ig./ Budaörs, 2001.
 • Filipszky István: Rögös úton. /Budaörs története 1730-1740-ig./ Budaörs, 2002.
 • Funk, Julius: Szőlőtelepítés Budán és környékén. 1868.
 • Galgóczy Károly: Pest, Pilis, Solt törvényesen egyesült megye monographiája I-III. Bp. 1876.
 • Gál Éva: Az óbudai uradalom a Zichyek földesurasága alatt 1659-1766. Bp. Akadémia K. 1988.
 • Genthon István: Magyarország műemlékei. Bp. Akadémia K. 1951. Hegedus Károlyné: Az 1848-49-es szabadságharc emlékei Pest megyében. Kecskemét, 2000.

H-K

 • Hiller István: Gr. Bercsényi Zsuzsanna élete. /Elodeink öröksége. Tanulmányok Budaörs múltjából./ Budaörs, 2003.
 • Horváth Lajos – Kovacsics József: Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. 15. Pest megye. Bp. KSH 2000.
 • Horváth Lajos: Pest megye városi, községi és megyei pecsétjei. 1381-1876. Bp. Pest Megyei Levéltár. 1982.
 • Horváth Lajos: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye pecsétjei 1918-1919. Bp. Pest Megyei Levéltár. 1989.
 • Iratok Pest megye történetéhez 1918-1919. Pest Megyei Tanács. Bp. 1969.
 • Izsák Éva: Szuburbanizáció és gazdasági fejlodés: Budaörs a legsikeresebb magyar város. /Regionális Tudományos Tanulmányok 5. köt. Bp. 2001.
 • Juhász Árpád – Gál Éva: A budai hegyvidék. Bp. Képzomuvészeti K. 1988.
 • Kalász Márton: Tizedelocédulák. Bp. Kortárs K. 1999.
 • Kasza Sándor – Novák László: Pest megye kézikönyve I-II. Bp. CEBA, 1998.
 • Keleti Ferenc – Lakatos Ernő – Makkai László: Pest megye múltjából. Bp. Pest Megyei Tanács. 1965.
 • Kiss István Géza: Hűség és becsület. /Emlékezés a budaörsi csata 75. évfordulójára./ Budaörs, 1996.
 • Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára I-II. Bp. Akadémia. K. 1997
 • Kovács József László: Budaörs: Látnivalók. Bp. Kartográfiai Vállalat- 1992.
 • Kovács József László: Egy batyuval. /A budaörsi németség kitelepítése. 1946./ In: Mélyek a gyökerek. Budaörs, 1999.
 • Kovács József László: Franz Wendler és a Kohegyi Kápolna 150 éve. Budaörs, 2003.
 • Kovácsné Paulovits Teréz: Népszokások és hagyományorzés Budaörsön. Budaörs, 2001.

L-Q

 • Lakatos Ernő: Budapest környék 1848-ban. Tanulmányok Budapest Múltjából. Bp. 1957.
 • Lakos Ágnes: A pest Megyei Levéltár fond-és állományjegyzéke. Bp. Pest Megyei Levéltár. 1998.
 • Lakos Ágnes: Térképek a Pest Megyei Levéltárban. Bp. Pest Megyei Levéltár. 1999.
 • A magyar tüzér. Bp. 1938.
 • Magyarország Helységnévtára. 1944. Bp. Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal. 1944.
 • Magyarország kisrégiói 13/3. Pest megye. Dél-Buda környéki kistérség. Bp. CEBA 2001.
 • Magyarország megyéi. Pest. Bp. Kossuth K. 1987.
 • Magyarország Történeti Helységnévtára 1773-1808. Pest-Pilis-Solt megye és a Kiskunság. Bp. KSH. 1988.
 • Makkai László: Pest megye története3 1849-ig. /Pest megye muemlékei. I./ Bp. 1958.
 • Manherz Károly: A magyarországi németek. Bp. Útmutató K. 1988.
 • Mélyek a gyökerek. /Budaörs és Bretzfeld testvérvárosi kapcsolatainak emlékkönyve./ Budaörs, 1999.
 • Nagy Iván: Magyarország családai címerekkel és nemzedéki táblákkal I-XIII. Pest, 1857-1868.
 • Passiójátékok Budaörsön. = Függetlenség. 1933. jún. 13.
 • Pest megye sajtóbibliográfiája. 1975-1994. Szentendre. Pest Megyei Könyvtár. 1997.
 • Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye és Kecskemét th. Város adattára. Pécs. Kultúra könyvny. 1939.
 • Pesty Frigyes: Pest-Pilis-Solt vármegye. Pest Megyei Múvelodési Központ és Könyvtár. Szentendre. 1984.

R-Z

 • Budaörs németekkel történt újratelepítésétől, napjainkig
 • Rexa Dezső: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei közigazgatási lexikon. Bp. Vármegyei Lvt. 1926.
 • Riedl Ferenc: A budaörsi német /középbajor/ nyelvjárás alaktana. /Német philologiai dolgozatok. 54./ Bp. Peifer Ferdinánd ny. 1933.
 • Ritter, Michael: Ein Jahr in Budaörs. Egy naptári év szokásai Budaörsön. Budaörs, 1996.
 • Sasi Attila: A Budai-hegység német helynevei. Bp. = Térképvilág, 1993./2.
 • Schmidt Mátyás: Építem a hidat. /Beilleszkedés és megbékélés./ Budaörs, 2002.
 • Steinhauser Klára: A régi Budaörs. Das alte Budaörs. Budaörs, 2002.
 • Surányi Ernő – Kiss Imre: A 125 éves Hunyadi János keseruvíztelep és a telepalapító Saxlehner család története. Bp. = Vízkutatás. 1989./2.
 • Szentek lexikona. Bp. Dunakönyv kiadó. 1994.
 • Thirring Gusztáv: Budapest környéke. Bp. Magyar Turista Egyesület. 1900.
 • Tardició I. Budaörs. Bakk Endre Alapítvány. 1991.
 • Vályi András: Magyar Országnak Leírása I-III. Buda, 1796-1799.
 • Veress D. Csaba: A Dunántúl hadi krónikája 1944-45. Bp. Zrínyi K. 1984.
 • Vígh Károly: Vörös Pest vármegye. Bp. Pest Megyei Levéltár. 1979.
 • A zichy és vásonkeoi Zichy-család idosb ágának okmánytára. I-XII. Bp. 1871-1931.
 • Zichy István: Adatok egy XVII. Századi katolikus foúri család történetéhez. Bp. 1943.
 • Zielbauer György: Adatok és tények a magyarországi németség történetébol. /1945.1949./ Bp. Akadémia K. 1989.

Néhány Budaörsre vonatkozó levéltári adat

 • Bibliotheca Vaticana No 184 OL. U. 130. Series tom. 1./ /Az 1332-1337-ig tartó pápai tizedösszeírás adatai./
 • OL. W 190. /A komáromi vár 1575. évi urbáriuma./
 • OL. U et. C 4/45. /A komáromi vár 1592. évi urbáriuma./
 • OL. Neoregestrata acta fasc. 268. No. 3. /1608. szept. 26-án, Óbudán kelt kérvényezo irat./
 • OL. Zichy-lt. Fasc. 142. No.27. /I. Lipót császár adománylevele gr. Zichy Istvánnak. /1659. 07. 30./
 • PmL. IV-74 1725. CC. VII. 1. /Az 1725.évi egyházi javak összeírása Pest megyében./
 • PmL. CP II. 93. /Az 1725. évi megyei dicalis összeírás./
 • PmL. CP II. 114. /Az 1728. évi megyei dicalis összeírás./
 • PmL. CP II. 136. /Az 1730. évi megyei dicalis összeírás./
 • PmL. CP II. 195. /Az 1744. évi megyei dicalis összeírás./
 • PmL. CP II. 244. /Az 1760. évi megyei dicalis összeírás./
 • OL. Del. Aed. Fasc. 2. és 6. /Gföller Jakab felmérési rajzai a hozzájuk készült leírásokkal együtt./

Fontosabb helyi folyóiratok

 • Budaörs /Várospolitikai tájékoztató./ Budaörs Város Tanácsa. 1988-1989.
 • Budaörsi Anziksz. Városi újság. Kiadja Budaörs Város Önkormányzata. 1991-1993.
 • Budaörsi Panoráma /Színes regionális magazin./ 1994-1995.
 • Budaörsi Napló /Közéleti városi lap./ 1992-.

Egyebek

 • Budaörs első fennmaradt ábrázolása. „Ofen und Pest mit ihrem Umgebungen” címu litográfiájának részletén /1828. előttről „Bordaorsz” felirattal./
 • Budaörs első fennmaradt oklevele. 1236. augusztus 29. /Fejér IV. 1. 60. Knauz I. 316., Bártfai Szabó 22./
 • Budaörs első ismert pecsétje. Használatban: 1730-1742. Felirata: BUDAEORSER GEMEIN INSIGI 1730. PmL, Rationes perceptorales. /1734/35. I.
 • Budaörs első ismert térképe. OL S 11 No 717/1.2 Készítette Henricus Jager 1766-ban.
 • Budaörs 1720-ban történt újratelepítőjének gr. Zichy Péternének, gr. Bercsényi Zsuzsannának egyetlen fennmaradt ábrázolása. Olajfestmény. Ma a zágrábi Horvát Nemzeti Múzeumban található. Készítette 1743-ban
 • Johann Alberts Hauser budai festőművész. Irodalom: Schneider, Marijana: Portreti 16-18. stoljeca. /Tiskano kao rukopis./ Zagreb 1982.